C Giriş değişken tanımlama , kurallar , veri tipleri

AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi’ ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan “C Programlama Dili” kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin (Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95′ lere varan oranda kullanılmış, halen daha sistem, sürücü yazılımı, işletim sistemi modülleri ve hız gereken her yerde kullanılan oldukça yaygın ve sınırları belirsiz oldukça keskin bir dildir.[kaynak belirtilmeli]” Keskinliği, programcıya sonsuz özgürlüğün yanında çok büyük hatalar yapabilme olanağı sağlamasıdır.

Programlamanın gelişim süreciyle beraber programlamanın karmaşıklaşması, gereksinimlerin artması ile uygulama programlarında nesne yönelimliliğin ortaya çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne yönelimliliği destekleyen bir alt küme C++ diline geçmişlerdir.

Giriş

[c]

#include <stdio.h>
void main() {
printf("Programming");
}

[/c]

C dili en basit uygulaması yukarıdaki söz dizimi ile gerçekleşmektedir . stdio.h kütüphanesi en temel kütüphane olup read ve write işlemlerini içermektedir . Klavyeden bir değer okumak ve consola bir değer göndermek gibi .

voin main temel fonksiyonumuzdur . Tüm C programlarında main fonksiyonu bulunması zorunludur .

printf ise ekrana yazdırma işlemini gerçekleştirir . PHP echo , C# writeline , java println fonksiyonlarına eşdeğerdir .

Açıklama satırları

C uygulamalarında diğer bir çok dilde olduğu gibi açıklama satırları // yada /* */ blokları arasında yazılmaktadır .

[c]

#include <stdio.h>
void main() {

// Burası açıklama satırıdır .
printf("Programming");

/*

Burası açıklama satırıdır

*/

}

[/c]

C dilinde veri tipleri

Type Storage size Value range
char 1 byte -128 to 127 or 0 to 255
unsigned char 1 byte 0 to 255
signed char 1 byte -128 to 127
int 2 or 4 bytes -32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int 2 or 4 bytes 0 to 65,535 or 0 to 4,294,967,295
short 2 bytes -32,768 to 32,767
unsigned short 2 bytes 0 to 65,535
long 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long 4 bytes 0 to 4,294,967,295

İleriki konularda yukarıdaki tüm veri tipleri ile ilgili işlemler gerçekleştireceğiz .

C dilinde değişken tanımlama ve değişkenlerin isimlendirme kuralları

  • Değişkenler sayı ile başlayamaz
  • Özel karakterler ile başlayamaz (?, >, # etc.)
  • Boşluk içeremez
  • C diline özel anahtar kelimeler ile başlayamaz ( int , const etc )
  • Değişkenlerin arası – ile ayrılamaz

Değişkken tanımlama

[c]

#include <stdio.h>
void main() {

int x;
double number;
char ch;

// Aşağıdaki gibi aynı veri türünden birden fazla değişken tek satırda tanımlanabilmektedir .

int x;
int y;
int z;

// Yada

int x,y,z;

}

[/c]

Değişkenlere değer atamak

[c]

#include <stdio.h>
void main() {

int x = 5;

// Değişken tanımlandığı sırada değer atanabildiği gibi değerler daha sonradan da atanabilmektedir .

int b;

b = 15;

printf("%d",b);

// Sonuç 15 olacaktır .

}

[/c]

Yukarıdaki örnekte printf ile birlikte kullanılan %d tanımı verinin türünü belirtmektedir . Yani b değişkeni içerisinde int tipinde bir veri olduğu ve ekrana int gönderileceği bilirtilmektedir . Moder hemen hemen hiçbir dilde böyle bir syntax bulunmamaktadır çünkü tip belirteçleri derleme esnasında otomatik gerçekleşmektedir . C dilinde ise tip dönüşümünü kendimiz yapmamız gerekmektedir . Aksi halde derleme esnasında program hata verecektir .

Diğer tip belirteçleri

%d int
%f float
%lf double (%f can also be used to print a double variable)
%c char
%s string

C dilinde sabit değişken tanımlama

C dilinde sabit değişken const ile beirtilir . Const ile belirtilmiş değişkenlere ilk satırda değer verilmelidir ve ilk satır haricinde başka bir yerde değer atama işlemi yapılmış ise derleme esnasında program hata verecektir .

[c]

void main() {

const int INDEX = 50;
const double PI = 3.1415926;
const char LETTER = ‘A’;
}

[/c]

C ile klavyeden değer okuma

C dilinde klavyeden değer okumak işlemi scanf fonksiyonu ile gerçekleşir .

[c]

void main() {

// Değişkenleri tanımlıyoruz
int a;
double b;
char ch;

// Klavyeden değer okuma işlemini başlatıyoruz
printf("a? "); scanf("%d", &a);
printf("b? "); scanf("%lf", &b);
getchar();
printf("ch? "); scanf("%c", &ch);
printf("a = %d \nb = %.2f \nch = %c \n", a, b, ch);
}

[/c]